اصطلاحات

اصطلاحات
اسامی پرندگان و حیوانات به زبان قهرودی همراه با معنی فارسی آنها:
به ترتیب حروف الفبا:
اشتر (oshtor) : شتر
اسبه (esbeh) : سگ
بزمیجه (bozmaja) :سوسمار بزرگ
چاروا (charva) :چهارپا
خرج خادا (xarjexada) :خرخاکی ، نوعی سوسک
دنده (danda) :زنبور
روس (rus) :خروس
غلا (qala) : کلاغ
غلاغچه (qalaqeje) : کلاغ کوچک
غوغ (qaowq) :کبک
کرگ (karg) : مرغ خانگی

سوسک صحرایی : (kojul) کوجول
توله سگ : (kutora ) کوتره
کبوتر : (kavu) کوو
توله سگ : (kolos) کلس
گاو : (ga)گا
گله ی گاو : (gagalo ) گاگل
گوساله : (gusola ) گوسله
لاک پشت : (lakpashte) لاک پشته
سگ ماده : (las) لاس
روباه : (lag ) لاس
چهارپا : (mal) مال
گنجشک : (marje) مارجه
مگس : (maqas)مغس
گوسفند مریض : (nachar) ناچر

بره ی گوسفند : (vara) وره
قورباغه، وزغ : (vaze) وزه