اردو علمی _زیارتی_تفریحی_قم و قهرود

464023889_9664464019882_9832

برنامه ها:

  • بازدید از کارخانه گلابگیری
  • بازدید از کارخانه پوشاک
  • باغ گردی و استفاده از طیعت
  • شرکت در یادواره شهدای قهرود و اجرای سرود توسط بچه های کانون حسینیه
  • زیارت قم و جمکران
  • بازدید از باغ پرندگان قمصر

با تشکر از بانیان گرامی  و مجتمع مارال ستاره

464020211_9611464022504_16868455205401_478180447823119_206068447812647_206840447809896_206497447815580_206760455205993_473636464023889_9664464019882_9832455929176_374767455929073_377801455927362_376402455925291_374053455922140_377239455702269_482327455204777_481575447820767_213339447817418_213367447816916_214413447813919_214669447807991_212905447806055_213582447804962_213724