شهید مهدی صفری قهرودی

نام: مهدی
نام خانوادگی: صفری قهرودیDoc12_Page_1
نام پدر: حسن
تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۲/۱۸
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۲/۰۱
محل شهادت: فاو
نام عملیات: والفجر۸

GetVeteranPicture (3)