شهید رمضانعلی سنجری قهرودی

GetVeteranPicture (2)

نام: رمضانعلی
نام خانوادگی: سنجری
نام  پدر: رضا
تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۶/۰۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۱/۲۴
محل شهادت: فکه
نام عملیات: والفجر۱
استان: اصفهان
شهرستان: کاشان
بخش/شهر: قمصر
دهستان: قهرود
آبادی: قهرود
نام گلزار: قهرود