شهید عباس فتوت قهرودی

 

نام: عباس
نام خانوادگی: فتوت
نام  پدر: ماشااله
تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۰۱/۱۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۱۰
محل شهادت: خوزستان – دزفول
استان: اصفهان
شهرستان: کاشان
بخش/شهر: قمصر
دهستان: قهرود
آبادی: قهرود
نام گلزار: قهرود

GetVeteranPicture (1)