شهید رمضانعلی تپه قهرودی

نام: رمضان علی
نام خانوادگی: تپه قهرودی
نام پدر: حسن
تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۱۲/۱۵
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۲/۰۷
محل شهادت: بازی دراز
استان: تهران
شهرستان: تهران
بخش/شهر: مرکزی
نام گلزار: بهشت زهرا
قطعه: ۲۴
ردیف: ۶۸
شماره: ۳۸GetVeteranPicture