شهید احمد نظری قهرودی

نام: احمد
نام خانوادگی: نظری قهرودی
نام پدر: حسن
تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۶/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۰۸/۱۴
محل شهادت :سر پل ذهابGetVeteranPicture
استان: اصفهان
شهرستان: کاشان
بخش/شهر: قمصر
دهستان: قهرود
آبادی: قهرود
نام گلزار: قهرود