شهید سعید سلیمانی قهرودی

سلیمانی۲نام :سعید

نام خانوادگی: سلیمانی قهرودی

نام پدر:قدمعلی

محل شهادت: پاسگاه زند