شهید اکبر صادقی قهرودی

نام: اکبر

نام خانوادگی :صادقی قهرودی

نام پدر:عباس

محل شهادت :آبادان