حج عارفان

حاجیان جمع اند دور هم همہ
پس ڪجا رفتہ حسـین فاطمہ

حاجـیان رفتند یڪ سر در منا
پس چرا او رفتہ سوے #ڪربـلا

او بجاے موے سر ، سـر مےدهد

قاسم و عباس و اڪبر مےدهد

سعے حـج او صفا با خنجر اسٺ
مروه اش قبر علـےاصغر اسٺ

لڪ‌لبیڪ‌حسیــن‌ع

هرڪہ‌داردهوس‌ڪرببلابسم‌الله