اطلاعیه مسجد تاریخی حضرت علی(ع) روستای شهیدپرور قهرود